نشست جهانی "جرایم سایبری در دنیای به هم پیوسته"

برگزاری نمایشگاه تجهیزات بومی توسط شرکت فناوران توسعه امن ناجی در حاشیه نشست جهانی"جرایم سایبری در دنیای به هم پیوسته"