افتخارات

تندیس برگزیده امنیت در بانکداری الکترونیک
تندیس سومین نمایشگاه تجهیزات فنی و اطلاعاتی
لوح سپاس نمایشگاه تراکنش ایران
گواهی شرکت در نمایشگه بین المللی
اولین نمایشگاه تجهیزات فنی و اطلاعاتی - نتفا
دومین نمایشگاه تجهیزات فنی و اطلاعاتی
سومین نمایشگاه تجهیزات فنی و اطلاعاتی
سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری