خط مشی و ارزش‌های شرکت فناوران

شرکت فناوران توسعه امن ناجی بر پایه فرهنگ و ارزش‌هایی که هدایت‌گر رفتار، کردار و اندیشه کارکنان و مدیران آن می‌باشد فعالیت می‌کند. همواره به دنبال انجام رضایت بخش مأموریت‌ها و برآورده ساختن انتظارات مشتریان با توجه به معیارهای ارزشی ذیل بوده‌ایم و آن را سرلوحه فعالیت‌های شرکت قرار داده‌ایم.

 


 

  • رعایت و برخورداری از اخلاق حرفه‌ای
  • ارائه باکیفیت محصولات و خدمات
  • احترام به حقوق و انتظارات مشتری
  • حفظ محرمانگی نیازها و اطلاعات مشتری
  • تعهد کاری سازمان 
  • حفظ شأن و منزلت شخصی و حرفه‌ای پرسنل سازمان
  • صداقت و عدالت در گفتار و رفتار سازمانی