مراقبت الکترونیک

ناوبر (سامانه مديريت شناورهاي مردمي)
سامانه‌های سرعت سنج لیزری
سامانه‌های موقعیت‌یاب خودرویی